Publikationen

PD Dr. Markus Giger

ehemaliger SNF-Förderungsprofessor für Slavische Sprachwissenschaft 

a) Monographien

1. Resultativkonstruktionen im modernen Tschechischen (unter Berücksichtigung der Sprachgeschichte und der übrigen slavischen Sprachen). Bern etc. 2003. (Slavica Helvetica 69) 523 S., ISBN 3-906770-33-8
[Rezensionen: 1. Karlík, P. 2005. Slovo a slovesnost 66, 144-150. 2. Štícha, F. 2005. Jazykovědné aktuality 42, 39-45. 3. Vykypěl, B. 2005. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity A 53, 248-249. 4. Müller, A. 2007. Studia filologiczne 1, 318-320.]

2. (gemeinsam mit Björn Wiemer): Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen (areale und grammatikalisierungstheoretische Gesichtspunkte). München 2005. (LINCOM Studies in Language Typology 10) 140 S., ISBN 3-89586-476-5
[Rezensionen: 1. Vykypěl, B. 2006. Acta Linguistica Lithuanica 44, 123-129. 2. Drinka, B. 2008. Studies in Language 32, 474-480.]

b) Mitautorschaft an kollektiven Werken

1. Slovník pomístních jmen v Čechách V (Bra-Buc). Pod vedením Jany Matúšové. Praha 2009.

2. Václav Hanka jako překladatel z ruštiny a rusista. Erscheint in: Čermák, V., Černý, M.: Václav Hanka 1791 - 1861 - 2011. Praha. 16 S.


c) Aufsätze

 

1997

1. Ireverzibilita výsledných stavů jako faktor při interpretaci slovenských časových souvětí. In: Varia VI (zostavila M. Nábělková). Bratislava 1997, 106-118. [Band zum Herunterladen hier]

1998

2. Zur typologischen Stellung des Obersorbischen innerhalb der westslavischen Sprachen: Das Verbalsystem. In: Giger, M., Wiemer, B. (Hrsg.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 1. München 1998, 83-96. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 2)

3. Zu Lehnübersetzungen und Entlehnungen deutscher postponierbarer Präverbien in sorbischen Dialekten. In: Locher, J. P. (Hrsg.): Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998. Bern etc. 1998, 129-170. (Slavica Helvetica 60)
[Résumé: Kalky a přejetí německých postponovatelných preverbií v lužickosrbských nářečích. In: XII. Międzynarodowy Kongres Slawistów Kraków 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. Kraków 1998, 249-250.]

4. K typologickému postavení horní lužické srbštiny mezi západoslovanskými jazyky: nominální systém. In: Varia VII (zostavila M. Nábělková). Bratislava 1998, 172-185. [Band zum Herunterladen hier]

1999

5. Lehnübersetzungen und Entlehnungen deutscher postponierbarer Präverbien im älteren Obersorbischen. In: Böttger, K., Giger, M., Wiemer, B. (Hrsg.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 2. München 1999, 118-128. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 4)

6. Prechodné miesto slovenčiny medzi západoslovanskými jazykmi z typologického hľadiska: syntax. In: Varia VIII (zostavili M. Nábělková a Ľ. Králik). Bratislava 1999, 203-215. [Band zum Herunterladen hier]

2000

7. Syntaktické modelovanie slovenských posesívnych rezultatívnych konštrukcií v rámci dependenčnej gramatiky. Jazykovedný časopis 51 (2000), 17-26. [Nummer der Zeitschrift zum Herunterladen hier]

8. Die Sprachtypologie als Lakaiin des Imperialismus. Propagandasprachliche Elemente im tschechischen linguistischen Diskurs der frühen 50er Jahre. In: Böttger, K., Giger, M., Wiemer, B. (Hrsg.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 3. München 2000, 97-109. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 8)

2001

9. Ideologische Auseinandersetzungen in der tschechoslowakischen Linguistik 1947-1955. Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte 5 (2001), 183-212. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

10. (gemeinsam mit Bohumil Vykypěl): Die Typologie des Litauischen und des Lettischen (mit einem allgemeinen Ausblick zu den Perspektiven der Prager Typologie). Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity A 49 (2001), 45-86. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

2002

11. Aktuálne otázky jazykovej typológie na príklade slovanských jazykov. In: Žigo, P. (vyd.): BraSlav 1. Bratislava 2002, 43-50.

2003

12. Die Grammatikalisierung des Rezipientenpassivs im Tschechischen, Slovakischen und Sorbischen. In: Sériot, P. (éd.): Contributions suisses au XIIIe congrès mondial des slavistes à Ljubljana, août 2003. Bern etc. 2003, 79-102. (Slavica Helvetica 70
[Résumé in: Novak, F. (ed.): 13. Mednarodni slavistični kongres. Zbornik povzetkov 1. Jezikoslovje. Ljubljana 2003, 266]

13. Standard und Nonstandard in der Tschechischen Republik und der deutschsprachigen Schweiz. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity A 51 (2003), 83-98. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

2004

14. Recipientné pasívum v slovenčine. Slovenská reč 69 (2004), 37-43. [Nummer der Zeitschrift zum Herunterladen hier]

15. 55 let po Garvinovi: Čeština a standardní průměrná evropština. In: Hladká, Z., Karlík, P. (ed.): Čeština - univerzália a specifika 5. Praha 2004, 58-66. [Inhalt des Bandes hier]

16. Präliminarien zu einem Studium von Spatialpartikeln im Slavischen. In: Bayer, M., Betsch, M., Błaszczak, J. (Hrsg.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 7. München 2004, 53-62. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 22)

2005

17. (gemeinsam mit Miriam Giger): Dopisy Adolfa Černého v pozůstalosti Ivana Trinka. In: Kaleta, P., Martínek, F., Novosad, L. (red.): Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého. Praha 2005, 82-87.

2006

18. Die Sprachsituation in der Slovakei: Diglossie in der Vergangenheit und ihre Spuren in der Gegenwart. In: van Leeuwen-Turnovcová, J., Richter N. (Hrsg.): Entwicklung slawischer Literatursprachen, Diglossie und Gender. München 2006, 91-125. (Specimina Philologiae Slavicae 143)

19. (gemeinsam mit Pavel Štěpán): Česká deverbální příjmení a problém jejich homonymie v elektronických korpusech. Acta onomastica 47 (2006), 185-196. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

20. Otázka aplikace termínu "diglosie" na předmoderní jazykové situace (na příkladě situace ve starém Rusku a na Slovensku 17./18. stol.). In: Gladkova, H., Cvrček, V. (red.): Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů. Praha, 73-86. (Acta Slavica et Baltica 6)

21. Jazyk jako symbol a rituál: otázka funkčních domén běloruštiny. In: Ivanova, A., Tuček, J. (ed.): Cesty k národnímu obrození. Běloruský a český model. Praha 2006, 284-310.

22. (gemeinsam mit Miriam Giger): Korespondenca s Češko v zapuščini Ivana Trinka. In: Dapit, R., Obit, M., Trusgnach, L. (ed.): Mons. Ivan Trinko (1863-1954). Spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami. Čedad / Cividale del Friuli 2006, 176-197.

23. On delimitation of analytic verbal forms (on the basis of three West Slavic constructions). Slavia 75 (2006), 359-371. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier] [nachgedruckt in: Šimková, M. (ed.): Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics. Bratislava 2006, 140-150]

24. Prospektívna konštrukcia ísť+infinitív. In: Ivanová, M., Sokolová, M. (ed.): Sondy do korpusového výskumu slovenčiny. Prešov 2006, 103–113.

25. Typ šel jest, šli sú v slovenčine a češtine 16. - 18. stor. In: Nábělková, M., Pátková, J. (eds.): Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika. Praha 2006, 189-201. (Acta Slavica et Baltica 7)

2007

26. (gemeinsam mit Pavel Štěpán): Některá dosud nepopsaná česká deverbální příjmení typu Vybíral, Odložil. Čeština doma a ve světě 15 (2007), 90-100. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

27. In der Falle der schwachen Phoneme: Der phonologische Status der russischen unbetonten Vokale in der Akademiegrammatik von 1980 und anderen Konzeptionen. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55 (2007), 131-142. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier, tschechisches Résumé hier]

28. Jít s sebou a podobná spojení v ČNK a na internetu. Naše řeč 90 (2007), 195-202. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

29. (gemeinsam mit Pavel Štěpán): Pojmenované entity v počítačové lingvistice a vlastní jména. Acta onomastica 48 (2007), 44-53. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

30. (gemeinsam mit Miriam Giger): Das slowakische Personennamensystem. In: Brendler, A., Brendler, S. (Hrsg.): Europäische Personennamensysteme: Ein Handbuch. Hamburg 2007, 688-699. (Lehr- und Handbücher zur Onomastik 2)

2008

31. (gemeinsam mit Marián Sloboda): Language management and language problems in education and beyond in Belarus. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 11 (2008), 315-339. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier, abstract hier] [nachgedruckt in: A. Pavlenko (ed.): Multilingualism in Post-Soviet Countries. Bristol etc. 2008, 41-65]

32. Безударный вокализм русского и белорусского литературных языков с точки зрения фонологии. In: Ondrejovič, S. (ed.): IUGI OBSERVATIONE... Jubilejný zborník na počesť prof. PhDr. ĽUBOMÍRA ĎUROVIČA, DrSc. Bratislava 2008, 37-51.

33. Der ,gehen‘-Prospektiv im Slovakischen: Semantik und Grammatikalisierung. In: Kosta, P., Weiss, D. (Hrsg.): Slavistische Linguistik 2006/2007. Referate des 32. und 33. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. München 2008, 103-124. (Slavistische Beiträge 464)

34. Partizipien als Exportschlager. Zum Einfluss des Russischen auf andere slavische Sprachen im 19. Jhdt. In: Kosta, P., Weiss, D. (Hrsg.): Slavistische Linguistik 2006/2007. Referate des 32. und 33. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. München 2008, 125-152. (Slavistische Beiträge 464)

2009

35. Josef Josefovič Jungmann und das polnische Passiv. In: Berger, T. et al. (Hrsg.): Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern - die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache. Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag. München 2009, 149-164. (Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 73)

36. Aspekte des Sprachkontakts bei Genus verbi und Resultativ im Westslavischen. In: Scholze, L., Wiemer, B. (Hrsg.): Von Zuständen, Dynamik und Veränderung bei Pygmäen und Giganten. Festschrift für Walter Breu zu seinem 60. Geburtstag. Bochum 2009, 111-127. (Diversitas Linguarum 25)

37. 22. Der Resultativ in den slavischen Sprachen. In: Berger, T., Gutschmidt, K., Kempgen, S., Kosta, P. (Hrsg.): Slavische Sprachen - Slavic Languages. Ein internationales Handbuch - An International Handbook. 1. Berlin - New York 2009, 269-274. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 32)

2010

38. Weiteres von den slavischen Partizipien im 19. Jhdt. oder Was für ein Russismus ist das tschechische Partizip Präteritum aktiv? Wiener Slawistischer Almanach 65 (2010), 7-21.

39. Příčestí minulé činné na -(v)ší v dnešních českých publicistických textech. Korpus - Gramatika - Axiologie 1 (2010), 2, 3-23.

40. Zwei frühe tschechische Übersetzungen aus N. M. Karamzins „Istorija Gosudarstva Rossijskago“. Zeitschrift für Slavische Philologie 67 (2010), 279-312.

2011

41. Grammatikalisierung, Sprachtypologie und intentionaler Sprachkontakt. In: Boček, V., Vykypěl, B. (Hrsg.): Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Brno 2011, 9-13.

42. Rezultativum. In: Štícha, F. (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha 2011, 857-882.

43. Die Entstehung des Partizips Präteritum aktiv im Tschechischen und Slovakischen des 19. Jhdt. In: Kusse, H., Woldt, C. (Hrsg.): Tschechisch und Slovakisch. Nähe und Distanz. Beiträge zum 4. Bohemicum Dresdense 13. - 14. November 2009. München-Berlin 2011, 135-146. (Specimina Philologiae Slavicae 163)

2012

44. The “recipient passive” in West Slavic: A calque from German and its grammaticalization. In: Wiemer, B., Wälchli, B., Hansen B. (eds.): Grammatical replication and borrowability in language contact. Berlin – Boston 2012, 559-588. (Trends in linguistics. Studies and monographs 242)

2013

45. Participiální systém češtiny a pozice příčestí minulého činného na -(v)š- v něm. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Klímová, J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha 2013, 567-574.

46. Polnisch und Russisch als standardsprachliche Muster für das Tschechische im 19. Jhdt. In: Velmezova, E. (éd.): Contributions suisses au XVe congrès mondial des slavistes à Minsk, août 2013. Bern etc. 2013, 63-79. (Slavica Helvetica 83)
[Résumé: Сравнение влияния русского и польского литературных языков на рекодификацию литературного чешского языка в начале XIX в. In: XV міжнародны з'езд славистаў. Тэзисы дакладаў. 1. Мовазнаўства. Minsk 2013, 256-257.]

2014

47. (gemeinsam mit Kalina Sutter-Voutova): Transparency of morphological structures as a feature of language contact among closely related languages: Examples from Bulgarian and Czech contact with Russian. In: Besters-Dilger, J. et al. (eds): Congruence in contact-induced language change. Language families, typological resemblance, and perceived similarity. Berlin-Boston (2014), 352-367. (Linguae & litterae 27)

 

Im Druck:

(gemeinsam mit Miriam Giger): Il carteggio con Ivan Trinko nel lascito di Adolf Černý. Erscheint in: Trinkov koledar (2014). 3 S.

d) Rezensionen

1. [Rez.:] Hladká, Z., Karlík, P. (ed.), Čeština - univerzália a specifika [1], 2, 3. Brno 1999, 2000, 2001. Zeitschrift für Slawistik 47 (2002), 365-370. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

2. [Rez.:] Ďurovič, Ľ., O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. Bratislava 2004. Zeitschrift für slavische Philologie 63 (2004), 485-487.

3. [Rez.:] Sorapis. Zešiwk 5. Redakcija Marko Malink. Lipsk 2004. Slavia 75 (2006), 93-95. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

4. [Rez.:]  Trovesi, A., La genesi di articoli determinativi. Modalità di espressione della definitezza in ceco, serbo-lusiziano e sloveno. Milano 2004. (Materiali Linguistici Università di Pavia). Slovo a slovesnost 67 (2006), 221-226. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

5. [Rez.:] Gazdíková, M., Die tschechischen Kontaktwörter in der slovakischen Sprachpraxis und in der Rezeption der zeitgenössischen Slovakistik. München 2005. (Slavistische Beiträge 440). Canadian Slavonic Papers 48 (2006), 392-393.

6. [Rez.:]  Bayer, M., Sprachkontakt deutsch – slavisch. Eine kontrastive Interferenzstudie am Beispiel des Ober- und Niedersorbischen, Kärntnerslovenischen und Burgenlandkroatischen. Frankfurt a. M. etc. 2006. (Berliner Slawistische Arbeiten 28). Lětopis 54 (2007), 139-142. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

7. [Rez.:]  Šenkeřík, K., Wirklichkeit und Sprache. Die Versprachlichung der Zeit im Deutschen und Tschechischen im funktional-pragmagrammatischen Vergleich. Tempus – Aspekt - Distanz. Frankfurt a. M. etc. 2005. (Europäische Hochschulschriften. Reihe I. Deutsche Sprache und Literatur 1920). Germanoslavica 19 (2008), 99-103. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

8. (gemeinsam mit Miriam Giger): [Rez.:] Jana Pleskalová, Marie Krčmová, Radoslav Večerka, Petr Karlík (eds.), Kapitoly z dějin jazykovědné bohemistiky, Praha 2007. Listy filologické 132 (2009), 205-209. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

9. [Rez.:] International Journal of the Sociology of Language 183. Small and Large Slavic Languages in Contact. Issue Editors Roland Marti, Jiří Nekvapil. Berlin-New York 2007. Slovo a slovesnost 71 (2010), 220-227. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

10. (gemeinsam mit Vladimír Svatoň): Na cestě k moderní slavistice. (Rezension von: Příhoda, M., Vaňková, H. [vyd.]: Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III - říjen 2007. Červený Kostelec - Praha 2008). Slavia 79 (2010), 225-235. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

11.  (gemeinsam mit Miriam Giger): [Rez.:] Kohlheim, R., Kohlheim, V., Duden. Die wunderbare Welt der Namen, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich 2009. Acta Onomastica 51 (2010), 607-610. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

12. [Rez.:] Roland Marti, Ó w dolnoserbšćinje. Saarbrücken 2007 (Phonus 11). Slavia 80 (2011), 82-86. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier

13. (gemeinsam mit Tereza Chláňová): Černý, M., Kedroň, K., Příhoda, M., Prolínání slovanských prostředí. Červený Kostelec - Praha 2012. Slavia 83 (2014), 82-96. [Inhalt der Zeitschriftennummer hier]

e) Berichte, Einleitungen, Résumés

1. "A pśecej nam njej’ možno gromaźe byś..." XIII. lěćny ferjalny kurs za serbsku rěč a kulturu 15. 7.-1. 8. 2002. Rozhlad 52 (2002), 413-414.

2. Slavic Conference at the Comenius University in Bratislava. Slovak Studies Newsletter 26 (2003), 9-10.

3. (gemeinsam mit Bohumil Vykypěl und weiteren): Avant-propos: Arrière-plan et objectifs des Travaux linguistiques de Brno. In: R. Sova: Unfashionable Studies on Noam Chomsky and Petr Sgall. München 2007, 5-6. (Travaux linguistiques de Brno 1)

4. Externe Possessoren in den slavischen Sprachen. In: Velkovska, S. (ur.): XIV MKS na slavisti. Zbornik na rezimea. I. Lingvistika. Skopje 2008, 281.

5. Zunamen. Zeitschrift für Namenforschung. Jahrgang 3 (2008), Heft I+II. Acta Onomastica 51 (2010), 621-622.

6. Von der Dissertation zur Habilitation. Das Slavische Seminar Zürich aus der Sicht eines Mittelbauangehörigen. In: Brang, P. et al. (Hrsg.): Den Blick nach Osten weiten. Fünfzig Jahre Slavisches Seminar der Universität Zürich (1961-2011). Zürich 2011, 121-125.

f) Übersetzungen

aus dem modernen Tschechischen:

1. Bohumil Vykypěl, Vorwort. In: Šefčík, O., Vykypěl, B. (ed.): GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Brno 2001, 7-8. [Original: B. Vykypěl, Předmluva. Ibidem, 5-6]

2. Tomáš Hoskovec, Proœmium ad Grammaticum (deutsch). In: Šefčík, O., Vykypěl, B. (ed.): GRAMMATICVS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Brno 2001, 11-13. [Original: T. Hoskovec, Proœmium ad Grammaticum. Ibidem, 9-10]

aus dem Tschechischen des 16. Jhdt.:

3. (gemeinsam mit Bohumil Vykypěl): drei Vorreden zu: Matouš Walkenberger z Walkenberka (Philomathes), „Zahrádka růžová žen plodných o početí, puosobení, zplození, složení a rození člověka“, Praha 1576. In: Keller, H. E. (ed.): Jakob Ruf. Leben Werk und Studien 4. Werke 1550-1558. Zürich (2008), 744-777. [Informationen zur Edition hier]

aus dem Ungarischen:

4. Vladimír Skalička, Die Typologie des Ungarischen. Eingeleitet und übersetzt von Markus Giger. Travaux du cercle linguistique de Prague n.s. 4 (2002), 101-108. [Original: V. Skalička, A magyar nyelv tipológiája. In: Imre, S., Szathmári, I. (szerk.): A magyar nyelv története és rendszere. Budapest 1967, 296-299. (Nyelvtudományi értekezések 58)] [Inhalt des Bandes hier]

g) Herausgeberschaft

1. Giger, M., Wiemer, B. (Hrsg.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 1. München 1998. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 2)
[Rez.: 1. Skorwid, S. 2000. Jazykovědné aktuality 37, č. 3-4, 49-54. 2. Greń, Z. 2001. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 37, 223-241.]

2. Giger, M., Menzel, T., Wiemer, B. (Hrsg.): Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia. Oldenburg 1998. (Studia slavica Oldenburgensia 2
[Rez.: 1. Toops, G. H. 1999. Slavic and East European Journal 43, 766-768. 2. Skorwid, S. 2000. Jazykovědné aktuality 37, č. 3-4, 49-54. 3. Greń, Z. 2001. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 37, 223-241.]

3. Böttger, K., Giger, M., Wiemer, B. (Hrsg.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 2. München 1999. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 4)

4. Böttger, K., Giger, M., Wiemer, B. (Hrsg.): Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 3. München 2000. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники 8)

5. Berger, T., Giger, M., Kurt, S., Mendoza, I. (Hrsg.): Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern - die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache. Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag. München 2009. (Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 73)

h) Texteditionen

1. (gemeinsam mit Bohumil Vykypěl): drei Vorreden zu: Matouš Walkenberger z Walkenberka (Philomathes), „Zahrádka růžová žen plodných o početí, puosobení, zplození, složení a rození člověka“, Praha 1576. In: Keller, H. E. (ed.): Jakob Ruf. Leben Werk und Studien 4. Werke 1550-1558. Zürich (2008), 744-777. [Informationen zur Edition hier]

2. (gemeinsam mit Miriam Giger): Korespondence z Českých zemí v pozůstalosti Ivana Trinka. Erscheint in: Trinkov koledar (2014). 37 Texte, ca. 25 S.